ประกอบพิธีทางพราหมณ์ 08-6113-1626 ทำขวัญนาค รับทำขวัญนาค ขวัญเทพ ขวัญกฐิน ขวัญบ่าวสาว หมอขวัญ รับตั้งศาลพระภูมิ พิธีถอนศาล พิธีบวงสรวง พิธีวางศิลาฤกษ์
TwitterFacebookGoogle

รับตั้งศาล

การตั้งศาลทุกชนิดโบราณให้ใช้ฤกษดิถีนครคือขึ้นหรือแรมก็แล้วแต่ให้ใช้ ๒ค่ำ ๔ค่ำ ๖ค่ำ ๙ค่ _๑๑ค่ำ
จะเป็นขึ้นหรือแรมท่านให้ใช้ตามนี้และจะยกเว้นหรือห้ามอีกก็คือวันอุบาทว์วันโลกานาศถ้าตรงกับค่ำนั้นๆ
ก็ต้องเว้นและวันที่ห้ามของเดือนนั้นๆก็ต้องเว้นตั้งศาลพระภูมิของบ้านเรือนโบราณให้ใช้
วันพุธและวันพฤหัสบดีนอกนั้นไม่การตั้งศาลทุกชนิดโบราณให้ใช้ฤกษดิถีนครคือขึ้นหรือแรมก็แล้วแต่
ให้ใช้ ๒ค่ำ ๔ค่ำ ๖ค่ำ ๙ค่ำ ๑๑ค่ำจะเป็นขึ้นหรือแรมท่านให้ใช้ตามนี้และจะยกเว้น
หรือห้ามอีกก็คือวันอุบาทว์วันโลกานาศถ้าตรงกับค่ำนั้นๆก็ต้องเว้นและวันที่ห้ามของเดือนนั้นๆ
ก็ต้องเว้นตั้งศาลพระภูมิของบ้านเรือนโบราณให้ใช้วันพุธและวันพฤหัสบดีนอกนั้นไม่นิยมใช้นิยมใช้

รับตั้งศาล

รับตั้งศาล